حالت چقدر خوب می شود
یکی پیدا شود
جنسش خالص باشد
از آن #ناب های روزگار
که یک عمر داستانش را می شندیدی...
آنوقت بیاید جلو
در گوشت بگوید: #هستم !
از آن بودن هایی که هیچ وقت تمام نمی شود...
کسی که #دوست_داشتن را
کنار #ماندن بلد باشد
ناب نیست؟