به گفته روانشناسان وقتی گروهی از افراد در یک جمع شروع به خندیدن می کنند در آن  


لحظه هر فرد به کسی نگاه میکند که او را بیشتر دوست دارد


 موقع خندیدن نگاه کنید ببینید کی نگاهتون میکنه 😉